ضریب های دروس در کنکور

رشته های دانشگاهی که ضریب مواد امتحانی آنها یکسان است در یک زیرگروه قرار می گیرند. گروه آزمایشی علوم تجربی ۵ زیرگروه ، علوم ریاضی ۳ زیرگروه و علوم انسانی ۵ زیرگروه را شامل می شوند. داوطلبان کنکور که به رشته خاصی علاقه مند هستند می توانند برای برنامه ریزی مطالعاتی زیرگروه رشته مورد نظر خود را پیدا کنند تا میزان ضرایب دروس مختلف را بدانند و بر اساس آن اقدام به برنامه ریزی درسی نمایند. در واقع هرچه ضریب درسی در یک زیرگروه بیشتر باشد، میزان اهمیت و ارزشش در رشته هایی که در آن زیرگروه قرار می گیرند بیشتر می باشد.

زیرگروه های رشته تجربی

در کارنامه کنکور سراسری رشته تجربی ۵ زیر گروه وجود دارد. دروس تخصصی برای هر رشته‌ای و هر زیر گروهی در کنکور ضریبی متفاوت دارد.

جدول زیر ضریب های دروس در کنکور تجربی در هر زیرگروه را نشان می هد.

به دلیل اینکه دروس تخصصی نقش بالایی در قبولی فرد دارند، تمام اعداد بالا در عدد ۳ ضرب می‌شوند.
از آنجایی که درس زمین‌شناسی در زیر گروه اول تجربی (زیر گروه پزشکی و پیراپزشکی) ضریب صفر دارد به همین علت این درس تاثیری در این زیرگروه ندارد.
در کلیه رشته‌های مرتبط با پزشکی زیست شناسی بالاترین ضریب را داراست و اهمیت بالای این درس را نشان می دهد.

زیرگروه ۱ شامل رشته های: پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، کاردرمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، رشته تغذیه، رشته اعضای مصنوعی، رادیولوژی، تکنولوژی پرتو درمانی، پرستاری بهداشت محیط ،بهداشت حرفه‌ای، رشته معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، رشته مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، بهداشت عمومی، زیست‌شناسی، روانشناسی (گرایش بالینی)، علوم و صنایع غذایی، رشته معلم فنی بهداشت کودکیاری، زیست‌شناسی عمومی، رشته دبیری زیست شناسی، دکترای پیوسته بیوتکنولوژی فوریتهای پزشکی

زیرگروه ۲ شامل رشته های: داروسازی، دبیری شیمی، شیمی (محض و کاربردی)، دوره کاردانی شیمی (پدافند جنگ‌های ش.م.ه) ناوبری و فرماندهی کشتی، کاردانی شیمی کاربردی

زیرگروه ۳ شامل رشته های: زمین شناسی، دبیری زمین شناسی، زمین شناسی کاربردی

زیرگروه ۴ شامل رشته های: معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی و مدیریت، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد، معارف اسلامی (گرایش‌های فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی، ناوبری هوایی، خلبانی، حسابداری، مدیریت، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی

زیرگروه ۵ شامل: تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی کشاورزی، مهندسی فضای سبز، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایش‌های ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق

زیرگروه های رشته ریاضی

رشته ریاضی ۳ زیرگروه دارد.

جدول زیر ضریب های دروس در کنکور ریاضی در هر زیرگروه را نشان می هد.

از آنجا که دروس تخصصی نقش بالایی در قبولی فرد دارند، تمام اعداد بالا در عدد ۳ ضرب می‌شوند.

زیرگروه ۱: مهندسی های برق، دریا، صنایع، عمران، کامپیوتر، رباتیک، فناوری اطلاعات، مکانیک، معماری، شهرسازی، تکنولوژی کشاورزی، تعمیر و نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، مهندسی پزشکی، راه آهن، الکترونیک و مخابرات دریایی، کارشناسی های مدیریت،حسابداری، مدیریت و کمیسری دریایی، مدیریت اقتصاد، معارف اسلامی، ادبیات و زبان عربی، تربیت بدنی، الهیات، علوم قرآنی، مدیریت امور بانکی، مدیریت، امور گمرکی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، مددکاری اجتماعی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، امور دفتری، تربیت مربی عقیدتی، تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، علوم حدیث، حقوق، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی، مهندسی هوانوردی، علوم هوانوردی، خلبانی، آبادانی و توسعه، اطلاعات نظامی، فقه و حقوق، روان ‌شناسی، خدمات مسافرتی و خبرنگاری

زیرگروه ۲: مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی معدن، کاردان فنی مواد، کاربردی طراحی و مهندسی پتروشیمی، کاربردی مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربردی طراحی و مهندسی پلیمر، مهندسی ایمنی و حفاظت فنی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی نفت، مهندسی اکتشافات نفت، شیمی

زیرگروه ۳: اغلب کاردانی های رشته ریاضی در این زیرگروه قرار دارند.

زیرگروه های رشته انسانی

رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی در ۵ زیرگروه است.

جدول زیر ضریب های دروس در کنکور انسانی در هر زیرگروه را نشان می هد.

از آنجا که دروس تخصصی نقش بالایی در قبولی فرد دارند، تمام اعداد بالا در عدد ۳ ضرب می‌شوند.

رشته های زیرگروه ۱: الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسلامی و فلسفه، فلسفه، زبان و اد‌بیات فارسی، د‌بیری زبان و اد‌بیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، مترجمی زبان عربی، اد‌بیات و زبان عربی

رشته های زیرگروه ۲: علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مد‌د‌کاری اجتماعی، خبرنگاری(گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری)

رشته های زیرگروه ۳: مد‌یریت فرهنگی هنری، مد‌یریت امور بانکی، علوم اقتصاد‌ی، ‌ کارشناسی خبرنگاری، بانکد‌اری،امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارد‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه، فلسفه، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی،

رشته های زیرگروه ۴: روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی(امنیت ملی)، اطلاعات و ضد‌ اطلاعات، کارد‌انی عملیات کشوری، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، جغرافیا، تاریخ، د‌بیری جغرافیا، د‌بیری تاریخ، باستان شناسی‌

رشته های زیرگروه ۵: روانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد‌ه، کتابد‌اری، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.