ویروس ها قسمت اول

آیا ویروس زنده است؟

خوب برای دانستن این موضوع باید ویژگی های موجود زنده را بدانیم:

۱)توانایی تولید مثل

۲)داشتن متابولیسم

۳)داشتن هموئوستازی

۴)داشتن توانایی رشد

تعریف ویروس: قطعه ای از نوکلئیک اسید است که درون پوششی از پروتئین قرار گرفته است. ویروس ها بسیار کوچک تر از باکتری ها هستند. بیشتر ویروس ها با میکروسکوپ الکترونی مشاهده می شوند.

ویروس ها رشد نمی کنند-هموئوستازی ندارند-متابولیسم در درونشان انجام نمیگیرد

اما تولید مثل می کنند آن هم از طریق وارد شدن به سلول و آلوده کردن آن سلول و استفاده از امکانات سلول میزبان

پس ویروس ها زنده نیستند چون همه علائم موجود زنده را دارا نمی باشند.

نکته: با توجه به شکل کتاب درسی اگر صد ویروس آنولانزا را کنار هم قرار دهیم طول آنها به اندازه یک باکتری می شود.

اشکال ویروس ها:
ویروس پوششی از جنس پروتئین دارد که کپسید نام دارد.

داخل کپسید یا DNA داریم یا RNA و هردو آنها امکان ندارد.

نمونه ویروس RNAدار را می توان درHIV دانست که باعث ایدز می شود.

البته هاری و آنفولانزا هم RNAدار هستند.

بسیاری از ویروس ها مثل آنفولانزا غشایی دارند که پوشش نام داردکه کپسید را احاطه کرده است.ویروس های DNA دار هم آبله مرغان و زگیل میتوان اشاره کرد.

نقش پوشش یاری رساندن به ویروس برای ورود به سلول است که جنس پوشش از پروتئین لیپید وگلیکوپروتین است.

بیشتر ویروس ها دارای ۲ شکل هستند :۱)مارپیچی۲)چندوجهی

مارپیچی ها مثل TMV (بیماری موزاییک تنباکو)که ظاهری میله مانند دارند و پروتئین های سازنده کپسید آنها مارپیچ وار دور نوکلئیک اسید را فرا گرفته است.

چند وجهی ها :مثل آدنو ویروس وجوه متعددی دارد و کروی به نظر می آید .در بیشتر ویروس های چند وجهی کپسید از ۲۰ وجه شکل بوجود آمده است و البته شکل چند وجهی کارآمدترین شکل کپسید برای گنجاندن ژنوم است.

به ویروس هایی که باکتری را آلوده می کند باکتریوفاژ گویند.

باکتریوفاژها دارای کپسیدی چند وجهی و یک دم مارپیچی متصل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.