دو روش برای استفاده از کتاب‌های جمع‌بندی

به‌گفته‌ی بسیاری از رتبه‌های برتر کنکور، کتاب‌های جمع‌بندی یکی منابع مؤثر آن‌ها در جمع‌بندی نیم‌سال اول بوده است. البته هرکدام از آن‌ها راهکار خود را برای استفاده از این کتاب داشتند. از کتاب‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول که شامل دو کتاب…

ادامه مطلب