با هدف گذاری در زندگی ناخدای کشتی زندگی خود باشیم

سپاس خدای بزرگ که تدبیرگر امور است. آیا ما همانند قایقی سرگر دان در دریای زندگیمان هستیم یا سکان آن را بدست داریم ؟… آیا امواج و نیروهای بیرونی مانند باد و…ما را به پیش می برد ؟… یا زمان…

ادامه مطلب

هدف گذاری برای کنکور ۱۴۰۰

هدف گذاری برای کنکور چه مزیت هایی دارید؟ زندگی کنکوری هدفمند: هر انسانی در زندگی خود به هدف نیاز دارد چرا که بدون داشتن هدف زندگی ما بی روح و بی انگیزه پیش می رود. ماهیت هدف مهم نیست ،…

ادامه مطلب