آموزش عربی مبحث تمیز

تمیز: اسمی است منصوب-نکره و غالبا جامد که جهت رفع ابهام از جمله به کار می رود و راه تشخیص به غیر از اینها از راه ترجمه است. نکته: اسامی منصوب – نکره و جامد پس از اسامی تفضیل تمیز…

ادامه مطلب