آموزش عربی مبحث جامد و مشتق

اسم/جامد و مشتق جامد:به کلماتی از کلمه های دیگر ی ساخته نشده اند (گرفته نشده اند)جامد گویند. مثل:جدار←دیوار          رجل←مرد مشتق:به کلماتی مانند عاشق(اسم فاعل) و مکتوب (اسم مفعول)و معبد (اسم مکان) که از آن کلماتی دیگر گرفته شده اند مشتق…

ادامه مطلب