روش سریع مرور و ۱۰۰ زدن شیمی کنکور

جمع بندی مبحثی شیمی کنکور : برای درس شیمی همیشه توجه به این نکته که سوال ها شامل سوال های محاسباتی و سوال های حفظی و مفهومی هستند میتونه خیلی مارو توی دوران جمع بندی شیمی کنکور جلو بندازه که…

ادامه مطلب