چگونه در برنامه‌ریزی درسی تفریح داشته باشیم

برنامه‌ درسی به دلیل آنکه قرار است توسط انسان اجرا شود باید با ویژگیهای طبیعی انسانی سازگار باشد. خستگی جسمی و روحی یکی از مهمترین عوامل اجرا نشدن برنامه های درسی است پس باید برای مقابله با این عوامل هم…

ادامه مطلب