چگونه با اراده تر درس بخوانیم؟

هنگامی که درس می خوانیداین زمان را فقط به درس خواندن اختصاص دهید و سعی کنید لوازمی که حواس شما را پرت می کنند از خود دور کنید چون در غیر اینصورت شما نمی توانید حواس خود را روی درس…

ادامه مطلب