چرا سوالات آزمون را در خانه خوب حل میکنیم؟

استرس یکی از بزرگترین دشمنان سرعت و یاد آوری سریع است.به همین دلیل هستش که امتحان در منزل با امتحان سرجلسه آزمون متفاوت است.دلیل موفقیت دانش آموزانی که پیوسته و مداوم در آزمون ها شرکت میکنندهمین است زیرا آنها یاد گرفته اند چگونه خود را کنترل کرده و استرس خودرا مدیریت کنند.

رعایت استانداردهای آزمونهای برنامه ای نیز به این دلیل است که دانش آموزان خود را با شرایط وضوابط و نظارتهایی که در یک جلسه آزمون واقعی ومنضبط وجود دارد تطبیق بدهندویادبگیرندکه آموخته های خود را تحت شرایط کنترل شده با سرعت لازم به پاسخ تبدیل کنند.

ترکیبی بودن سوالات آزمون ها

شما با توجه به مطالعه بخش بخش هر بار پس از مطالعه قادر به پاسخ گویی به تست های آن خواهید بود اما به دلیل عدم تست زنی ترکیبی از تمام مباحث آن فصل در انتها فقط تسلط شما رو تک مبحث حفظ شده و اگر تیپ تست و نوع آن برایتان مشخص نشوددر پاسخگویی گمراه خواهید شد

ضعف بدنی و خستگی

متاسفانه به دلیل عدم تمرین تست زنی با آزمون های غیر حضوری عمدتا بعد از پاسخگویی به سوالات دروس عمومی به محض رسیدن به درس های اختصاصی دچار خستگی میشوند و بازدهی جسمی و ذهنی دانش آموز پایین می آید.

برنامه ریزی
سعی کنید تا برای آزمون های خود برنامه ریزی داشته باشید ر=زیرا بدون برنامه ریزی هیچ کاری به ثمر نخواهد رسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.