جمع بندی ریاضی کنکور در ماه های پایانی

در ماه های پایانی منتهی به کنکور با دو قشر دانش آموز مواجه می شویم.

 1. دسته اول افرادی که مطالعه خود را به طور کامل انجام دادند و قصد جمع بندی دارند.
 2. دسته دوم افرادی که تا کنون مطالعه خوبی نداشتند و قصد دارند روی مباحث مهم کار کنند تا بتوانند نتیجه خوبی بگیرند.

۱- نحوه مرور و جمع بندی ریاضی کنکور برای کسانیکه کامل مطالعه کرده اند:

اگر جزء دسته اول هستید باید ترتیب زیر را هنگام جمع بندی ریاضی کنکور رعایت کنید:

ترتیب مطالعه برای جمع بندی ریاضی کنکور (دسته اول) :

توان گویا و عبارت جبری :
 • تجربی:(ریاضی دهم فصل سوم)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل سوم)

این سر فصل اکثرا هیچ تست کنکوری به صورت مستقیم ندارد اما در همه ی سوالات ردی از آن دیده می شود.نحوه تبدیل توان کسری به رادیکال و اتحاد ها و نحوه تجزیه در این سرفصل مهم است.

۲-جمع بندی معادله و نامعادله و تعیین علامت برای ریاضیات کنکور
 • تجربی:(ریاضی دهم فصل چهارم-ریاضی یازدهم فصل اول)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل چهارم-حسابان یازدهم فصل اول)

این سرفصل هم یکی از بحث های مهم درس ریاضی می باشد و در بقیه سر فصل ها به اطلاعات آن نیاز داریم.حل انواع معادله گویا و رادیکالی و درجه دوم و قدرمطلقی، نحوه تعیین علامت کردن و حل نامعادلات درجه دوم و قدرمطلقی و گویا در این سرفصل باید در دوران جمع بندی ریاضی کنکور بررسی شود.

۳- جمع بندی تابع ریاضی کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل پنجم –ریاضی یازدهم فصل سوم –ریاضی دوازدهم فصل اول)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل پنجم –حسابان یازدهم فصل دوم –حسابان دوازدهم فصل اول)

این سرفصل شروع جدی ریاضیات است و از اینجا به بعد دومینو توابع و مثلثات و حد و مشتق شروع می شود.در فصل اول توابع بدست آوردن دامنه و برد ، آشنایی با انواع توابع،رسم نمودار توابع، انتقال نمودار توابع،ترکیب توابع،اعمال جبری روی توابع، توابع یک به یک و وارون توابع بررسی می شوند.

۴-تابع نمایی و لگاریتم
 • رشته تجربی:(ریاضی یازدهم فصل پنجم)
 • رشته ریاضی:(حسابان یازدهم فصل سوم )

در این فصل با یک مدل جدید توابع به اسم توابع نمایی و لگاریتمی که معکوس یکدیگرند آشنا می شویم.توابع نمایی و قوانین آن که همچون قوانین اعداد توان دار در مبحث توان گویا و عبارت جبری هستند،قوانین لگاریتم جهت ساده سازی،معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی ،شکل نمودار نمایی و لگاریتمی و کاربرد توابع لگاریتم و نمایی هنگام جمع بندی ریاضیات کنکور باید بررسی شوند.

۵-جمع بندی مثلثات ریاضی کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل دوم –ریاضی یازدهم فصل چهارم –ریاضی دوازدهم فصل دوم)
 • رشته ریاضی: (ریاضی دهم فصل دوم –حسابان یازدهم فصل چهارم –حسابان دوازدهم فصل دوم)

یکی از فصل هایی که دانش آموزان با آن مشکل دارند مثلثات است دلیل اصلی مشکل اکثر دانش آموزان فرمول های این سرفصل و موضوعات حفظی آن است.نسبت های مثلثاتی، دایره مثلثاتی،قوانین بین نسبت های مثلثاتی، ساده سازی زاویه جهت محاسبه مقدار آن ، نمودار توابع مثلثاتی ، معادلات مثلثاتی در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند.

۶- جمع بندی حد کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی یازدهم فصل ششم –ریاضی دوازدهم فصل سوم)
 • رشته ریاضی: (حسابان یازدهم فصل پنجم –حسابان دوازدهم فصل سوم)

یکی از فصل های مهم و پر تست ریاضیات است که در دوران جمع بندی ریاضی کنکور توجه به آن ضروریست. محاسبه حد توابع از روی نمودار و ضابطه، حد توابع شامل قدر مطلق و جزء صحیح،رفع ابهام،حد توابع مثلثاتی،حد بی نهایت،حد در بی نهایت،پیوستگی در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

۷-جمع بندی مشتق برای درس ریاضی کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی دوازدهم فصل چهارم )
 • رشته ریاضی:(حسابان دوازدهم فصل چهارم )

مشتق زاده شده توسط حد است و فصل پر تستی است.محاسبه مشتق به کمک تعریف ،مشتق توابع شامل قدر مطلق و جزء صحیح،شیب خط مماس و قائم،مشتق پذیری،مشتق عامل صفر کننده،محاسبه مشتق به کمک قوانین و نمودار تابع مشتق در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

۸-کاربرد مشتق
 • رشته تجربی:(ریاضی دوازدهم فصل پنجم)
 • رشته ریاضی:(حسابان دوازدهم فصل پنجم )

اگر در فصل مشتق تبحر لازم را کسب کرده باشید در این فصل بخصوص در دوران جمع بندی ریاضیات کنکور کمتر دچار مشکل می شوید.ن قاط بحرانی،اکسترمم نسبی،اکسترمم مطلق و بهینه سازی در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند.

۹-شمارش و بدون شمارش و احتمال و آمار
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل هفتم- ریاضی یازدهم فصل هفتم- ریاضی دوازدهم فصل هفتم)

در مبحث شمارش و بدون شمارش با اصل ضرب و جمع ، جایگشت، ترکیب و تبدیل آشنا می شویم

در مبحث احتمال اعمال روی پیشامد ها،پیشامد های مستقل و ناسازگار ، محاسبه احتمال به کمک ترکیب و تبدیل و جایگشت ، احتمال شرطی، قانون بیز مورد بررسی قرار می گیرند.

در بحث آمار با نحوه جمع آوری اطلاعات آماری، انواع متغیر،محاسبه میانگین ،میانه ، دامنه تغییرات ،مد،واریانس،انحراف معیار،چارک ها،دامنه میان چارکی و تغییرات این موارد در صورت تغییر داده مورد بحث قرار می گیرد.

۱۰- جمع بندی هندسه کنکور
 • رشته تجربی:(ریاضی یازدهم فصل دوم –ریاضی دوازدهم فصل ششم)

این موضوع شامل هندسه پایه و هندسه دوازدهم میشود.

در هندسه پایه مکان هندسی، انواع استدلال، تالس ، تشابه و روابط طولی مثلث قائم الزاویه مورد بحث قرار می گیرد.

در هندسه دوازدهم با هندسه فضایی و دایره و بیضی آشنا می شویم.

۱۱-مجموعه و دنباله و الگو
 • رشته تجربی:(ریاضی دهم فصل اول)
 • رشته ریاضی:(ریاضی دهم فصل اول )

در قسمت مجموعه با بازه ها ،متناهی و نامتناهی،مجموع مرجع و تهی، قوانین مجموعه ها، اعمال بین مجموعه ها آشنا می شویم.

در قسمت الگو با الگو های خطی و غیر خطی آشنا می شویم.

در بحث دنباله  دنباله حسابی و هندسی مورد بحث قرار می گیرد.

توجه :

**دقت شود موارد ۹ تا ۱۱ کامل تفکیک شده از باقی مباحث هستند و می توان در کنار مباحث دیگر نیز خوانده شوند **

تست زنی در دوران جمع بندی ریاضی کنکور (دسته اول) :

پس بعد از مطالعه هر کدام از مباحث به سرعت وارد تست شوید چرا که درس ریاضی بسیار تست محور است و اگر زمان زیادی صرف تست زدن نکنید نمی توانید جمع بندی خوبی برای ریاضی کنکور داشته باشید.

برای جمع بندی ریاضیات کنکور چطور تست بزنیم؟

اگر تست های مارکدار دارید و یا کتاب تستان تست های مهم را مارکدار کرده است روی آن ها مانور بدهید. در غیر این صورت با توجه به زمانی که برای تست آن سر فصل دارید یک مضربی از تست ها انتخاب کنید و پاسخ بدید.

تست ها باید در قالب بسته های ده تایی در یک زمان ۱۵دقیقه ای باشند و بعد از اتمام این زمان پاسخنامه را چک کنید نکته برداری کنید و بسته ده تایی بعدی را شروع کنید.

در رابطه با زمان به خودتان سخت بگیرید و سعی کنید قبل از شروع پاسخ دادن به سوالات یک هدف گذاری داشته باشید که چه تعداد سوال را می خواهید در دوران جمع بندی ریاضی کنکور حل کنید و سعی کنید رفته رفته تعداد سوالات را افزایش دهید تا در آزمون ها نیز پیشرفت داشته باشید.

حل سوالات کنکور در ۱٫۵ ماه آخر جمع بندی ریاضی کنکور :

در یک ماه و نیم آخر حتما سوالات کنکور ۶سال اخیر داخل و خارج از کشور را بررسی کنید و نکته برداری داشته باشید تا در هفته آخر این نکته برداری هارا مرور کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.