ایمنی بدن قسمت دوم

پروتئین ها:

انواعی از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند.برخی از این پروتئین ها را پروتئین مکمل می نامند.زیرا کار برخی از اجزای دستگاه ایمنی را تکمیل می کنند.

این پروتئین ها که در خون هستند در ماکروفاژها و سلول های پوششی روده وکبد ساخته می شود.

پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب فعال می شوند وبا کمک همدیگر ساختارهایی حلقه مانند ایجاد می کنند.

این ساختارها منافذی در غشای میکروب ایجاد میکنند.

اینترفرون:

اینترفرون را سلول های آلوده به ویروس تولید می کنند.این سلول ها به علت حمله ویروس می میرند.

اینترفرون از تکثیر ویروس در سایر سلول ها جلوگیری میکد.اینترفرون باعث بروز مقاومت کوتاه مدت در برابر بسیاری از ویروس ها می شود.

دفاع اختصاصی:

در این دفاع گروهی از گلبول های سفید به نام لنفوسیت فعالیت دارند.

لنفوسیت ها به طور اختصاصی عمل می کنند.

منشاء لنفوسیت ها از سلول هایی به نام سلول بنیادی در مغز استخوان است.ابتدا این لنفوسیت ها نابالغ هستند.عده ای از این لنفوسیت ها در مغز استخوان تکامل پیدا میکنند وسلول های تخصص یافته ای به نام لنفوسیت bبه وجود می آورند.

سایر لنفوسیت های نابالغ مغز استخوان از طریق خون به تیموس می روند و در آن جا بالغ می شوند.وسلول های تخصص یافته ای به نام لنفوسیت Tبه وجود می آورند.

لنفوسیت های بالغ و ماکروفاژهاد اندام ها عوامل بیگانه را شناسایی و با آن ها مبارزه می کند

لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن ها: هرماده ای که سبب پاسخ ایمنی شود آنتی ژن نام دارد.

اغلب این آنتی ژن ها مولکول های پروتئینی یا پلی ساکاریدی هستند که سطح ویروس ها باکتری ها و سایر سلول های بیگانه هستند.

مولکول های موجود در سطح هر لنفوسیت پروتئین هایی به نام گیرنده آنتی ژن است

گیرنده آنتی ژن شکل خاصی دارند و به آنتی ژن هایی که از نظر شکل مکمل آن ها است متصل می شود.

ایمنی همورال

لنفوسیت های Bنقش دارند-هنگامی که لنفوسیت Bبرای نخستین بار به آنتی ژن خاصی متصل می شود رشد می کند تقسیم می شود و پس از تغیراتی تعدادی سلول به نام پلاسموسیت و سلول B خاطره ایجاد می کند.پلاسموسیت ها پروتئین هایی به نام پادتن ترشح می کند. پادتن ها در خون محلول هستند.

پس دفاع اختصاصی که به کمک پادتن است را ایمنی همورال می گویند.

سلول های خاطره آماده باش هستند ودر ورت برخورد مجدد با همان آنتی ژن تقسیم شده وپلاسموسیت بیشتری وسلول خاطره کمی تولید می کنند.

نکته:در برخورد دوم پادتن بیشتری در برابر آنتی ژن تولید می شود.

پادتن ها به روش های مختلف آنتی ژن ها را غیر فعال می کنند.ساده ترین روش پادتن به آنتی ژن های سطح میکروب میچسبد و مانع از اتصال می شود. به علاوه اتصال پادتن به آ‌نتی ژن موجب میشود ماکروفاژها راحت تر آنتی ژن راببلعد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.