چگونگی درک مطالب خواندنی و تفکر درباره آنها

تمرینات سطح ادراکی روش عبارت خوانی:

تمرین ۱

دسته بندی کلمات

پاراگرافی از یک متن ساده را انتخاب کنید و با تقسیم پاراگراف به دسته هایی ۲ تا ۶ کلمه ای مطالب را عبارت خوانی کند برای مشخص کردن تمرکز چشم اکنون باید پاراگراف هایی که بدین طریق دسته بندی کرده است دوسه بار بخواند تا بتواند به سرعت معنی کلمات یا عبارات را درک کند.

تمرین ۲

نقطه گذاری

دانش آموز باید پاراگرافی رادر نظر گرفته مرکز عبارت را با نقطه ای با آن مشخص کند برای خواندن این پاراگراف چشمان خودرا برروی این نقاط متوقف کند و سعی کند تمام عبارت را با نگاه به هریک از این نقطه ها ببیند و حرکت کند.

تمرین ۳

بدون علامت گذاری

پس از چندین بار تمرین از طریق روش های فوق دانش آموز باید سعی کند بدون هیچ گونه علامت گذاری یا دسته بندی عبارت خوانی کند به این ترتیب می تواند تنها در ذهن خود کلمات را دسته بندی کند.ضمن اینکه دانش آموز باید سعی به روش کلمه خوانی بازنگردد.

تمرین۴

دقیق خوانی

درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آنها:

فنون مربوط به روش دقیق خوانی

سامان دهی——کشف رابطه ی بین مطلب و سازمان های فکری مولف

تز اصلی:اندیشه ی کلی که تمامی مطالب و مفاهیم کتاب را در برمیگیرد

نکات مهم:گروهی از معانی که روی هم رفته اصلی را تشکیل میدهد

جزییات

شکل ها تصویرها

 

خلاصه نویسی

خلاصه نویسی نوشتاری مجدد است از نکات اصلی به زبان دانش آموزان خلاصه نویسی نگهداری مطالب را در حافظه تقویت می کند.

خواندن تجسمی

نوعی تفکر که هدفش همواره طرح پرسش و جستجو برای پاسخ دادن به پرسش هاست.باعث افزایش دامنه ی تفکر و حواس و درک عمیق تر می شود.

خواندن انتقادی

منظور از خواندن انتقادی قضاوت کردن در مورد ارزش و اعتبار و درستی مطلب بر اساس تجزیه و تحلیل معانی و استانداردهای صحیح است.

موجب کسب اعتماد در مورد مطلب مورد نظر می شود

کشف بینش صحیح از مطالب

قبل از ارائه مطالب باید دانش آموز بتواند مطالب را خلاصه کند و رابطه بین آنها را درک کند.

 

فنون خواندن اعتقادی

۱-طرح سوال:

دانش آموز با طرح سوال آنچه خوانده را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد.بدون طرح سوال در مورد مسئله ای که برآن شک دارد نمی تواند به درستی یا نادرستی آن پی ببردطرح سوالات باید هماهنگ با موضوع مورد مطالعه باشد.

۲-نتیجه گیری منطقی با استنباط کردن:

مد نظر قرار گرفتن مسائل و آنچه که نویسنده مستقیما بدان اشاره کرده و کشف مطالبی که در صورت قسمتی بررسی شده اند.

نظر وسیع تری برای انتقاد از مطالب برای دانش آموزان

استنباط اندبیشی اساسی و هدف اصلی مولف و کسب یک نتیجه گیری منطقی بر عهده ی خواننده هر مطلب می باشد.

۳-ایجاد یک ارتباط منطقی

ربط دادن متکی بر سوال کردن و استنباط می باشد.

دانش آموز باید بین فصل ها و کتابها و…. ارتباط برقرار کند

هدف: مقایسه و موازنه مطالب

۴-ارزشیابی

در انتها دانش آموز باید بتواند درباره ی ارزش و اهمیت چیزی که مطالعه کرده قضاوت کند که از طریق ایجاد سوال ها و استنباط ها و ایجاد ارتباط بین مطالب حاصل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.