جزوه شیمی دوازدهم (مبحث اسید و باز)

اسید و باز

در این جزوه سعی شده است که مهم ترین فرمول ها و نکات مربوط به مبحث اسید و باز شیمی دوازدهم مرور سریع شوند. جزوه شامل مباحث PH ، POH و اسید های ضعیف و قوی می باشد.