بودجه بندی موضوعی سوالات شیمی کنکور

بودجه بندی موضوعی شیمی سال دوم

تعداد سوال در کنکور: ۱۱ سوال

ساختار اتم:

ریاضی ۹۲: ۲ سوال

تجربی ۲:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۳سوال

تجربی۹۳: ۲سوال

ریاضی۹۴: ۲ سوال

تجربی۹۴: ۲سوال

جدول تناوبی:

ریاضی ۹۲: ۳سوال

تجربی ۲:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۲سوال

تجربی۹۳: ۲سوال

ریاضی۹۴: ۲ سوال

تجربی۹۴: ۲سوال

ترکیب های یونی:

ریاضی ۹۲: ۱سوال

تجربی ۲:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۲سوال

تجربی۹۳: ۲سوال

ریاضی۹۴: ۱سوال

تجربی۹۴: ۲سوال

ترکیب های کوالانسی:

ریاضی ۹۲: ۳سوال

تجربی ۳:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۲سوال

تجربی۹۳: ۳سوال

ریاضی۹۴: ۴سوال

تجربی۹۴: ۴سوال

شیمی آلی

ریاضی ۹۲: ۲ سوال

تجربی ۲:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۲سوال

تجربی۹۳: ۲سوال

ریاضی۹۴: ۲ سوال

تجربی۹۴: ۲سوال

 

بودجه بندی موضوعی شیمی سال سوم

تعداد سوال در کنکور :۱۲ سوال

 

استکیومتری

ریاضی ۹۲: ۴سوال

تجربی ۴:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۴سوال

تجربی۹۳: ۴سوال

ریاضی۹۴: ۴سوال

تجربی۹۴: ۴سوال

ترمودینامیک

ریاضی ۹۲: ۴سوال

تجربی ۴:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۴سوال

تجربی۹۳: ۴سوال

ریاضی۹۴: ۴سوال

تجربی۹۴: ۳سوال

محلول ها

ریاضی ۹۲: ۴سوال

تجربی ۴:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۴سوال

تجربی۹۳: ۴سوال

ریاضی۹۴: ۴سوال

تجربی۹۴: ۵سوال

 

بودجه بندی موضوعی شیمی سال چهارم

تعداد سوال در کنکور : ۱۲سوال

سینتیک

ریاضی ۹۲: ۲سوال

تجربی ۳:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۴سوال

تجربی۹۳: ۳سوال

ریاضی۹۴: ۲سوال

تجربی۹۴: ۳سوال

تعادل

ریاضی ۹۲: ۲سوال

تجربی ۳:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۲سوال

تجربی۹۳: ۲سوال

ریاضی۹۴: ۳سوال

تجربی۹۴: ۳سوال

اسیدوباز:

ریاضی ۹۲: ۴سوال

تجربی ۳:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۳سوال

تجربی۹۳: ۳سوال

ریاضی۹۴: ۴سوال

تجربی۹۴: ۲سوال

الکتروشیمی

ریاضی ۹۲: ۴سوال

تجربی ۳:۹۲سوال

ریاضی۹۳: ۳سوال

تجربی۹۳: ۴سوال

ریاضی۹۴: ۳سوال

تجربی۹۴: ۳سوال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.