آموزش عربی مبحث تمیز

تمیز:

اسمی است منصوب-نکره و غالبا جامد که جهت رفع ابهام از جمله به کار می رود و راه تشخیص به غیر از اینها از راه ترجمه است.

نکته: اسامی منصوب – نکره و جامد پس از اسامی تفضیل تمیز هستند.

مثال: ان اکمل المومنین ایمانا احسنهم اخلاقا

اکمل:اسم تفضیل

ایمانا:تمیز

احسنهم:تفضیل

اخلاقا:تمیز

نکته:۲ کلمه ی خیر وشر اگر به معنای خوب تر و بدتر باشد نیاز به رفع ابهام (تمیز)دارند.در این حالت این ۲ کلمه بدون ال هستند.

مثال:انت خیر منی اخلاقا              اخلاقا←تمیز و منصوب

تست:

کان صدیقی خیر تلامیذ…….    عین الصحیح للفراق فی اسلوب التمیذ:

۱)رؤفا     ۲)قویا        ۳)حنانا    ۴)مجتهدا

گزینه صحیح : حنانا

توضیح:سایر گزینه ها مشتق هستند .

نکته:معدودهایی که بعد از اعداد به کار می روند (اعداد ۳ به بعد)تمیز هستند.

مثال: رایت احد عشر کوکبا

کوکبا← تمیز و منصوب

نکته:اسامی منصوبی که پس از ظرف ها پیمانه ها واحد های شمارش وزن و حجم و مساحت به کار می روند تمیز هستند.

البته ما ۲ تمیز به صورت مشتق داریم که در کتاب درسی آمده:

۱) حافظا    ۲)کفی بالله شهیدا   شهیدا←تمیز و منصوب

نکته مهم: بعد از فعل های ((کفی  – کبر-حسن – طاب – تقدم – ملاء – امتلاء-ازداد-اشتهر)) معمولا تمیز به کار می رود.

مثال: تقدم التلامیذ فی المدرسه علما   علما←تمیز ومنصوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.