اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور درباره اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمرکزازمون سراسري سال 1392

با آرزوي توفيق الهي، بدينوسيله اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مراكز آموزشي دانشگاه پيام‌نور، پرديس هاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين واحدهاي بين‌المللي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در آزمون سراسري سال 1392 اعلام مي‌گردد. به اطلاع داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفتهشدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه‌متمركز در سايت اين سازمان به آدرس www.Sanjesh.org اعلام شده، مي‌رساند ضرورت دارد براي ثبت‌نام در دانشگاه محل قبولي، با همراه داشتن مدارك ثبت ‌نام به شرح ذيل در يكي از روزهاي يكشنبه يا دوشنبه مورخ 13 و 14/11/92 به محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام به منزله انصراف قطعي از تحصيل آنان تلقي خواهد شد.ضمناً لازم است قبل از حضور فيزيكي در دانشگاه و يا موسسه محل قبولي خود و براي كسب اطلاعات بيشتر از مدارك و زمان قطعي ثبت‌نام به سايت دانشگاه محل قبولي مراجعه نمايند.

الف- مداركي كه پذيرفته‌شدگان لازم است ارائه نمايند :
1-پذيرفته‌شدگان بايد داراي يكي از مدرك پايان دوره كارداني و يا گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه كه دربخش و شهر محل اخذ مدرك مشخص شده وبا درنظرداشتن ضوابط تاريخ اخذ مدرك كه قبلاً دردفترچه راهنماي انتخاب رشته (شماره 2 ) به اطلاع آنان رسيده براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
2- اصل مدرك و يا گواهي تحصيلي متوسطه سال ما قبل مدرك و دو سال ما قبل آن براي كليه پذيرفته‌شدگان اعم از نظام جديد و يا  نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان يا هنرستان به انضمام يك برگ روگرفت آن كه بخش و شهر محل اخذ مدرك تحصيلي در آن مشخص باشد.
3- اصل و يا گواهي مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفتهشدگان داراي مدرك مذكور با قيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/92) به انضمام روگرفت آن، همچنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه، سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهر محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام يك برگ روگرفت آن.
4- اصل شناسنامه و دو سري روگرفت از تمام صفحات آن و همچنين اصل كارت ملي و روگرفت آن.
5- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري (براي تمام داوطلباني كه براي آنان معافيت تحصيلي درخواست مي‌گردد لازم است دوازده قطعه عكس همراه داشته باشند).
6- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه آنها را با توجه شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 36 دفترچه راهنماي شماره يك آزمون سراسري سال 1392 مشخص كند (براي برادران).
7- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان .
8- معرفينامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هر يك از رؤساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد. داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصرههاي چهارگانه آن در آئين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذكور، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي‌باشند.
9- پذيرفته‌شدگان لازم است به همراه تصوير گواهي پيش دانشگاهي خود به دفاتر پستي محل سكونت خود مراجعه و درخواست تائيديه تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش وپرورش محل تحصل خود را نمايند و اين رسيد پستي را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي خود ارائه نمايند.
ارائه اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش براي ديپلمه‌هاي نظام جديدآموزش متوسطه (رياضي‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) سال‌هاي 1384 به بعد كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام ضروري مي‌باشد.
ب- تذكرات خيلي مهم در رابطه اعلام اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي :
1- داوطلباني كه اسامي آنان در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه هنر اسلامی تبریز و موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي سوره اعلام شده، مي‌بايست مطابق برنامه زماني تعيين شده در سايت آن موسسه براي مصاحبه به محل مربوط مراجعه نمايند و درصورت احراز صلاحيت‌هاي عمومي از سوي موسسه ذيربط و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه به عنوان پذيرفته‌شدگان نهائي تلقي خواهند شد.
2- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شدگان نهايي هر يك از رشتههاي تحصيلي نيمه‌متمركز اعلام گرديده، چنانچه جزء پذيرفته‌شدگان رشته متمركز آزمون سراسري سال 1392 نيز باشند، برابر ضوابط اعلام شده قبولي آنان در رشته متمركز لغو مي‌گردد و منحصراً مي‌بايست در رشته پذيرفته‌شده نيمه متمركز (قبولي جديد) ثبت‌نام و ادامه تحصيل دهند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد همچنين براي پذيرفته‌شدگان دورههاي روزانه نيمه‌متمركز يك نوبت از حداكثر دو نوبت قبولي منظور خواهد شد.
3- داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته‌شده نهايي دورههاي روزانه درج گرديده، خواه در مؤسسه آموزش عالي ذيربط ثبت‌نام نمايند و يا ننمايند، حق شركت در آزمون سراسري سال 1393 را نخواهند داشت.
4- گزينش رشته نيمه‌متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي دوره هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از بين داوطلباني كه در مراحل معاينه و آزمون عملي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي شركت نمودهاند و از سوي كميته آزمون عملي واجد شرايط از نظر معاينه و آزمون عملي براي گزينش نهايي اعلام شدهاند با در نظر داشتن نمره علمي زيرگروه رشته تربيتبدني و نمره هاي علمي و عملي مكتسبه از بين گروههاي آزمايشي (1، 2 و 3) انجام شده است و داوطلباني كه در آزمون عملي شركت نموده و اسامي آنان اعلام نشده مردود مراحل معاينه و آزمون عملي و يا در گزينش نهايي مردود علمي در مقايسه با ساير پذيرفته‌شدگان نهايي شناخته شدهاند.
5 – در رشته‌هاي تحصيلي دكتري پيوسته رياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (كد 11341)، كارداني فوريت هاي پزشكي (كد 11412) دانشگاه علوم پزشكي شاهرود (ويژه داوطلبان بومي استان تهران)، دندانپزشكي (كد 11380) بورسيه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران، علوم آزمايشگاهي (كد 18514) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي بابل‌ و پرستاري (كد 18543) واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي كاشان به دليل اينكه نتايج مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش آنان از سوي مؤسسات ذيربط تا زمان اعلام نتايج نهايي به اين سازمان اعلام نشده، هيچ فردي به عنوان پذيرفته‌شده نهايي اعلام نگرديده است.
ج- زمان مراجعه براي ثبت نام پذيرفتهشدگان نهايي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان نهايي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و همچنين پرديس‌هاي بين‌المللي دانشگاههاي علوم پزشكي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در روزهاي يكشنبه 13/11/92 لغايت دوشنبه 14/11/92 مي‌باشد و پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از حضور فيزيكي براي ثبت‌نام دردانشگاه محل قبولي حتماً براي كسب اطلاعات بيشتر از زمان، مكان، شرايط و مدارك اختصاصي مورد نياز علاوه برمدارك اين اطلاعيه براي ثبت‌نام به آدرس سايت دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نمايند.
تاريخ ثبت‌نام كليه مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور از تاريخ دوشنبه 28/11/92 لغايت چهارشنبه 30/11/92 مي‌باشد. آدرس سايت دانشگاه پيام‌نور: www.pnu.ac.ir
د- پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي تربيت بدني (دوره روزانه) مركز آموزش عالي كاشمر
با توجه به اينكه مجوز پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي تربيت بدني مركز آموزش عالي كاشمر اخيراً به سازمان اعلام شده است. لذا كليه داوطلباني كه دررديف معرفي‌شدگان چند برابر براي شركت در آزمون عملي در رشته تربيت بدني قرار گرفته و در زمان مقرر در آزمون عملي شركت كرده‌اند، مي‌توانند با توجه به جدول ذيل، فرم درخواست را تكميل و حداكثر تا تاريخ 15/11/92 بصورت پست پيشتاز به آدرس: خراسان رضوي، شهرستان كاشمر، بلوار شهيد مطهري، مركز آموزش عالي كاشمر ارسال نمايند. بديهي است از بين متقاضيان و براساس نمرات اكتسابي گزينش نهايي توسط سازمان انجام و فهرست اسامي پذيرفته شدگان در دهه اول اسفندماه 92 اعلام خواهدشد.
مركز آموزش عالي كاشمر- شهرستان كاشمر
دوره
كدرشته
عنوان رشته
ظرفيت پذيرش نيمسال
جنس پذيرش
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
1023
تربيت بدني و علوم ورزشي
40
20
20
 

 

———————————————————————————————————————————————————————%

 

 فرم درخواست پذيرش در رشته تربيت بدني مركز آموزش عالي كاشمر در آزمون سراسري سال 1392

نام و نام خانوادگي
 
شماره داوطلبي
 
شماره ملي
 
شماره پرونده
 
شماره شناسنامه
 
تلفن ثابت
(كد شهر درج شود)
 
شماره تلفن همراه
 
استان و شهرستان محل اقامت
 
آدرس كامل پستي
 
 
 
                                                                                    امضاء
 
 

———————————————————————————————————————————————————————-%

 
 
داوطلب گرامي اين فرم را مي‌بايست پس از تكميل به آدرس : خراسان رضوي، شهرستان كاشمر، بلوار شهيد مطهري، مركز آموزش عالي كاشمر ارسال نماييد.
 
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

یک نظر

  1. سلام.سایت خوب و بروزی دارین موفق باشین.ممنون از اطلاع رسانی دقیقتون

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا